RYUKYU KOBUDO KENRYORYU KYOKAI
沖縄の武器を使った自衛に関する練習やセミナー
Адрес:
603000, Russia shibu, Nizhniy Novgorod, st.Kostina 6/1, Futagawa Dojo
Телефон:
渡鹿します
良い日のように古武道をやろ

トレーニングセッションに申し込む

トレニングに登録します
あなたを待っています
沖縄の武器を使った自衛に関する練習やセミナー
Адрес:
603000, Russia shibu, Nizhniy Novgorod, st.Kostina 6/1, Futagawa Dojo
Телефон: